• На главную страницу
 • Творения святых отцов и учителей Церкви
 •  

  Библиотека “Халкидон”

  ___________________

  Святитель Иоанн Златоуст

  Беседа на Псалом 10

   

  В конец (псалом) Давиду. Другой переводчик[1] говорит: Победная песнь (Επινικιος) Давиду (С). Третий:победителю (Τω νικοποιω) (А, Ф).

   

  1. На Господа уповах, како речете души моей: превитай по горам, яко птица. Другой: взойди (αναστατου) на горы, яко птица (А). Третий: переселись (μετακινου) (НП). Яко се грешницы налякоша лук. уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правыя сердцем. Другой: ... как во тьме (ως εν ξοφω) (С). Зане яже Ты совершил еси, они разрушиша. Другой: потому что законы нарушены (θεσμοι κατελυθησαν) (С). Третий: потому что учения будут низвращены (αι διδασκαλιαι συντριβησονται) (НП). Велика сила надежды на Бога. Она есть неприступная ограда, непреоборимая стена, непобедимая помощь, тихая пристань, несокрушимая крепость, неотразимое оружие, неодолимая сила, пролагающая себе путь среди мест непроходимых. Ею безоружные побеждали вооруженных, жены — мужей, дети весьма легко оказывались сильнее опытных в военном искусстве. И удивительно ли, что они побеждали врагов, когда они одерживали победу над самым миром? Перед ними стихии забывали свою природу и обращались в их пользу, звери не были более зверями и пещь - пещию, потому что надежда на Бога преобразует все. Острые зубы, тесная темница, естественная свирепость, мучительный голод, челюсти близ самого тела пророка ничто [не было для них] преградой, но надежда на Бога, сильнее всякой узды сдерживая челюсти, обращала их назад. Представляя это, псалмопевец и говорил тем, которые советовали ему удалиться и бежать и искать себе спасения в местах безопасных: “На Господа уповах, како речете души моей? Что говоришь ты? Владыку вселенной я имею своим помощником; совершающего легко все и всегда я имею своим вождем и покровителем, а ты посылаешь меня в необитаемое место и советуешь искать безопасности в пустыне? Разве помощь пустыни больше Того, Кто может сделать все с великой легкостью? Для чего ты заставляешь меня, сильно вооруженного, бежать, как бы обнаженного и безоружного, и хочешь сделать изгнанником? Имеющему войско и огражденному стенами и оружием ты не посоветовал бы бежать в пустыню, а если бы посоветовал, то показался бы смешным. Почему же того, с которым Сам Владыка вселенной, ты изгоняешь, заставляешь скитаться и бежать от нападения грешников? Кроме сказанного, я имею и другую причину не бежать. Если и Бог помогает, и нападающие суть грешники, то не подвергается ли крайнему бесчестию тот, кто советует подражать робким птицам? Разве ты не знаешь, что приготовленное против меня войско слабее паутины? Если враг земного царя, куда бы ни пошел, везде находится в опасности, боится и трепещет, то тем более враг Бога всех. Куда бы он ни пошел, все ему враги, и даже самая природа, потому что, как друзей Божиих боятся и стихии, и звери и уважает всякая тварь, так на врага и противника Божия вооружаются и нападают и неодушевленные твари. Вот почему одних, прежде нежели они коснулись земли, растерзали звери, других истребил огонь”. “Враги имеют стрелы и колчан, и все у них готово уже уготоваша их, - говорит, - в туле, но нет у них никакой силы, и ничего такого мы не боимся; если бы даже я увидел кого-нибудь спускающим стрелу, и тогда не устрашился бы. В самом деле, какая польза от оружия, если нет силы? Так и у них нет ее, потому что нет к ним благоволения Божия. Они строят козни и нападают не прямо, но потому особенно я и смеюсь над ними, что они бросают стрелы свои во мрак. Ничто не может быть бессильнее человека, строящего козни. Не нужно другим поражать его он падает от собственной руки и погибает от собственного коварства. Что же может быть бессильнее того, кто побеждается собственным оружием? Кроме этого, надобно сказать и то, что они нападают на нас не только как грешники на укрепляемых Богом, и притом с коварством, но и нападают на невинных, не сделавших им никакого зла. И это немало делает их слабыми. Как идущие против рожна (см.: Деян. 9:5) не причиняют ему никакого вреда, а повреждают свои собственные ноги, так и они”. Вместе с тем есть и еще причина, которая уничтожает силу их нападения. Какая же? Зане, говорит, яже Ты совершил еси, они разрушиша. Смысл слов его следующий: они нападают и ведут войну с Тобою, нарушая Твой закон и Твои повеления. Подлинно, они усиливаются разрушить Твои заповеди, и притом совершенные. “Или это, — говорит пророк, — или то, что они преступники закона. Немалое доказательство их слабости и в том, что они выходят на войну, не сохранив Твоих заповедей. Потому они и воюют против правых и строят козни, что не слушаются Твоих повелений”.

  2. Раскрыв слабость врагов и показав ее не в том, в чем показывают другие (так как не сказал, что они не имеют ни денег, ни крепостей, ни союзников, ни городов, ни искусства в войне, но, оставив и презрев все это, как ничего не значащее, сказал, что они беззаконники, что нападают на людей, не сделавших им никакого зла, что они нарушают заповеди Божии), пророк говорит потом о вооружении праведных, раскрывая и отсюда легкость победы их над врагами. Так точно и мы должны различать сильное и слабое, и не того особенно бояться, чего боятся люди, достойные осмеяния. В самом деле, что говорят? Такой-то жесток, коварен, имеет много денег и великую власть. Но поэтому особенно я и смеюсь над ним: все это — виды слабости. Но он, скажешь, умеет строить козни? В этом ты открываешь мне новый вид слабости.

  Почему же многие из таких людей побеждают? Потому что ты не умеешь хорошо сражаться с ними, потому что ты сам домогаешься того же, что делает их слабыми, — славы и власти. Избегай этой причины вражды, поражай противников иначе: гордого - смирением, корыстолюбивого — нестяжательностью, невоздержного — воздержанием, завистливого - дружелюбием, и ты легко победишь их. Раскрыв, как я выше сказал, слабость противников, смотри, как он изображает и вооружение праведника. Праведник же, - говорит, - что сотвори? То есть, когда враги так приготовились, ты спрашиваешь: “Как вооружился праведник?” Послушай. Господь во храме святем Своем: Господь на небеси Престол Его (ст. 4). Видишь ли, как кратко он выразил защиту его? Ты спрашиваешь: “Что он сделал?” Прибег к Богу, живущему на небе, существующему везде. Он не натянул лука, не приготовил колчана, как враги его, не расположился во мраке, но, оставив все это, оградился против всего надеждой на Бога и противопоставил им Того, Кто не имеет нужды ни в чем подобном, ни во времени, ни в месте, ни в оружии, ни в деньгах, но одним мановением совершает все. Видишь ли защиту его — непобедимую, быструю и легкую? Очи Его на нищаго призираете, вежди Его испытаете сыны человеческия. Господь испытает праведнаго и нечестиваго: любяй же неправду ненавидит свою душу (ст. 5). Другой переводчик говорит: вежди Его изследуют (δοκιμαξει) (А). Третий: … Господь, праведный испытатель (εξεταστης) (НП). Четвертый: … праведнаго испытывает и нечестиваго, и любящего неправду возненавидела душа Его (εμισησεν η ψυχη αυτου) (А). Любяй неправду, ненавидит свою душу. Видишь ли готового Помощника, благонадежного Защитника, Который везде присутствует, все видит, за всем наблюдает, Которому особенно свойственно промышлять и пещись, хотя бы никто не просил Его, препятствовать обижающим, помогать обижаемым, воздавать одним награды за добродетели, а другим назначать наказания за грехи? Он знает все, очи Его видят всю вселенную, и не только знает, но и желает исправить все. Потому в другом месте, выражая то же самое, пророк и называет Его праведным (ст. 7). Если же Он праведен, то Он не станет только смотреть на такие дела. Он отвращается нечестивых, одобряет праведных. Далее, раскрывая и здесь то же, о чем он говорил в предыдущем псалме, т. е. что порок сам по себе может достаточно наказать грешников, прибавляет: Любяй же неправду ненавидит свою душу. Порок противен душе, враждебен и гибелен, так что порочный еще прежде наказания уже испытывает наказание. Видишь ли, как враги оказываются со всех сторон удобоуловимыми, если и праведник имеет такого Помощника, и они побеждаются тем самым собственным оружием, которым защищаются, причиняя вред и погибель сами себе? Видишь ли легкость этой помощи? Не нужно ни идти куда-нибудь, ни бежать, ни тратить имущество, потому что Бог присутствует везде и видит все. Одождит на грешники сети, огнь и жупел и дух бурен, часть чаши их. Яко праведен Господь, и правды возлюби, правоты виде лице Его (ст. 6—7). Другой переводчик говорит: Одождит на беззаконных угли (υσει επι παρανομους ανθρακας) (НП). Третий: ...правоты увидит (οψεται) лице их (αυτων), т. е. праведных или Его — Бога (НП). Сказав о наказании, происходящем от самого порока, и зная, что многие не смотрят на это, пророк наконец потрясает душу нечестивых наказанием, посылаемым свыше, употребляя усиленные выражения и страшные названия говорит, что на них свыше прольются дождем огонь, сера, бурный ветер и горячие угли, желая представить этими переносными выражениями неизбежность отмщения, высшую степень мучения, скорость и разрушительную силу наказания.

  3. Что значит часть чаши их? Это их удел, говорит, это их достояние, это постигнет их в жизни, от этого они погибнут. Далее приводится и причина: потому что Всевидящий не попустит пройти этому безнаказанно. Как другой пророк говорит: Чисто око Твое еже не видети зла, и взирати на труды Ты не можешь (Авв. 1:13), так и он выражает то же в словах: Яко праведен Господь и правды возлюби. Богу особенно свойственно принимать правду, справедливость, и Он не попустит никогда противного ей.

  Вот почему и в начале псалма пророк сказал: На Господа уповах, како речете души моей: превитай по горам, яко птица? Те, которые надеются на блага житейские, не лучше птицы, которая, надеясь на пустыню, делается легкоуловимой для всех. Таков надеющийся на богатство. Как птица уловляется и детьми, и сетями, и силками, и другими бесчисленными средствами, так и богатый уловляется и друзьями и врагами. Он живет даже в большей опасности, нежели птица, имея множество людей, которые ловят его, а прежде всех свои порочные желания. Он — изгнанник, всегда зависящий от обстоятельств времени. Он боится и свирепости палачей, и гнева царя, и коварства от льстецов, и обмана от друзей. Когда восстают на него враги, он трепещет больше всех, и, когда бывает мир, он опасается козней, потому что не имеет богатства прочного и неотъемлемого. Потому он постоянно скитается и переселяется из одного места в другое, проходя пустыни и горы, обитая во мраке, находя среди полудня глубокую тьму и строя козни. Не таков праведник. Путие же праведных подобне свету светятся (Притч. 4: 18). Они не решаются ни строить козней, ни делать несправедливостей и имеют спокойную душу. А порочные, постоянно строя козни, всегда пребывают во тьме и страхе, подобно ворам, разбойникам и прелюбодеям; они во время дня видят мрак, потому что душа их бывает одержима страхом. Каким же образом может быть рассеян этот мрак? Если, отставши от всего этого, ты утвердишься в надежде на Бога, хотя бы ты был величайшим грешником. Воззрите, - говорит премудрый, - на древния роды, и видите, кто верова Господеви. и постыдеся (Сир. 2:10). Не сказал праведник, но кто. Хотя бы, говорит, это был грешник. То и удивительно, что и грешники, держась этого якоря, делаются непобедимыми для всех - таково особенное свойство преданности Богу, что, и отягченный грехами, ты найдешь ободрение в Его человеколюбии, потому что, как проклят человек, иже надеется на человека, так блажен, иже надеется на Господа (Иер. 17:5, 7). Итак, оставив все другое, держись этого якоря. Бог видит все и судит праведно, и не только судит, но и приводит в исполнение суд свой. Поэтому пророк, сказав о праведности Его, изображает и наказание огнем и бурным духом. Он делает это потому, что печется о грешниках и желает наказанием побудить их к исправлению. Будем же по всем этим причинам прибегать к Нему и постоянно обращать к Нему свои взоры. Таким образом мы достигнем всех благ о Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.

   

  Примечания:

  [1] Здесь и далее переводчики Писания на греческий указываются в сокращении: НП – неизвестный переводчик, упоминаемый у Оригена в “Экзаплах”; С – Симмах; А – Акила; Ф - Феодотион.

   

  Текст печатается по изданию: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Псалмы. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. С. 148-153.

   

   

  Copyright © 2006-2011 Библиотека "Халкидон"
  При использовании материалов сайта ссылка на halkidon2006.orthodoxy.ru обязательна.

  Mail.Ru Сайт расположен на сервере 'Россия Православная' Rambler's Top100